ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ν.4800/2021 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ. 1.Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1510 του Αστικού Κώδικα…

περισσότερα...

Οφειλές κοινοχρήστων

Σε περίπτωση οφειλής κοινοχρήστων μπορεί να ασκηθεί αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα, όπως, ενδεικτικά: α) τις αποδείξεις κοινοχρήστων, σε συνδυασμό με το απόσπασμα του κανονισμού της πολυκατοικίας, που βεβαιώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του υπόχρεου στις δαπάνες αυτές β) Το…

περισσότερα...

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ατομικός  Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Με το άρθρο 84 του Ν 4600/2019 καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., ο οποίος τίθεται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ποιος ο σκοπός του Α.Η.Φ.Υ.; Αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού…

περισσότερα...

Ν. 4926/2022 αναπροσαρμογή μισθώματος

Στο νόμο 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται και η διάταξη του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται, από την 1η.01.2022 έως και την 31η. 12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων (Π.Δ. 34/1995 και άρθρο 13 ν.4242/2014), υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις. Αρ. 121 1.Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την 1η.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ( 20-04-2022).

περισσότερα...

Πρόστιμο απο την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καταγγελία κατά της Τράπεζας  για περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συνιστάμενο στην αποστολή ειδοποιήσεων  Alerts σε τρίτο πρόσωπο, με το ονοματεπώνυμο της καταγγέλλουσας, το οποίο συνεχιζόταν παρά τη σχετική ενημέρωση της Τράπεζας.

περισσότερα...