Σε περίπτωση οφειλής κοινοχρήστων μπορεί να ασκηθεί αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής.

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα, όπως, ενδεικτικά:

α) τις αποδείξεις κοινοχρήστων, σε συνδυασμό με το απόσπασμα του κανονισμού της πολυκατοικίας, που βεβαιώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του υπόχρεου στις δαπάνες αυτές

β) Το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για ορισμό διαχειριστή

γ) Το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για την απόφαση κατάθεσης της διαταγής πληρωμής κατά του ιδιοκτήτη που οφείλει κοινόχρηστα

δ) Τη Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας – Κανονισμό της Πολυκατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων, με τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.

ε) Τις Αποδείξεις κοινοχρήστων

στ) Τον τίτλο ιδιοκτησίας του οφειλέτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.

ζ) Τα Ειδοποιητήρια κοινοχρήστων ή τη συγκεντρωτική κατάσταση των μηνών που δεν έχουν εξοφληθεί.

η) τιμολόγια κοινοχρήστων δαπανών

8) Την Εξώδικη όχληση για την πληρωμή των κοινοχρήστων ς του προβλήματος του χρέους του απαιτούμενου ποσού.