Σύσταση, τροποποίηση, λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών αυτών. Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης. Νομική υποστήριξη στην καθημερινή λειτουργία κάθε εταιρείας και επιχείρησης.